COVIB. Col·legi Oficial de veterinaris de les Illes Balears
Catalan  Castellano

Col·legi Oficial de Veterinaris
de les Illes Balears

 

Ha olvidado su clave?
Inici | Col·legi | Formació | Identificació Animal | Salut Pública | Actualitat | Enllaços | Revista Col·legial | Forum | Contacte

Identificación Animales de compañíaIdentificación Equina

 
El dia 23 d'octubre de 2009, es va publicar el Reial decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel qual s�estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'sp�cie equina. Per aquest motiu i per unificar la interpretació de la norma, s�elabora aquest document informatiu sobre alguns aspectes del reial decret esmentat.


I. En qué consisteix la identificació equina?   Abrir / Cerrar
La identificació equina consta de:

II. Quines entitats poden emetre els documents d'identificació?    Abrir / Cerrar
 • Associacions reconegudes oficialment per crear o portar el llibre geneal�gic de la ra�a.
 • Una sucursal, amb seu en Espanya d'una Associació o organització internacional encarregada del control dels equins destinats a competicions o carreres.
 • Per als �quids de crian�a i de renda de les Illes Balears, correspondr� l'emissió del document d'identificació al Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears en virtut del conveni signat dia 29 de Mar� de 2010 entre la Conselleria d' Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d' Eivissa, el Consell Insular de Formentera i el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, per a la gestió del Registre d' identificació individual dels animals de la esp�cie equina de crian�a, renda i abastament de les Illes Balears.

III. Quan s�han d'identificar els equins?   Abrir / Cerrar
Tots els equins nascuts a Espanya s�han d'identificar abans del 31 de desembre de l'ny de naixement o als 6 mesos a partir de la data de naixement.
En qualsevol cas, l'nimal s�ha identificar abans de qué abandoni l'xplotació de naixement.

IV. Quina documentació precisen els equins?   Abrir / Cerrar En tot moment necessiten el document d'identificació equina (DIE).
No obstant aix�, podran no anar acompanyats del document d'identificació equina quan:
a) estiguin estabulats o pasturant, i el titular pugui presentar el document d'identificació equina el más aviat.
b) es desplacin temporalment a peu, b� en els voltants de l'explotació ramadera en un moviment en territori nacional de manera que pugui presentar-se el document d'identificació equina en un termini de tres hores; o b� durant el trasllat dels equins cap a o des de les pastures d'estiu i puguin presentar-se els documents d'identificació equina en l'explotació ramadera de sortida.
c) els equins que no estiguin desmamats i acompanyin de forma permanent a la seva mare.
d) participin en un entrenament, en un assaig o esdeveniment d'una competició eq�estre que els obligui a abandonar temporalment el lloc en el qual se celebri la competició.
i) siguin moguts o transportats en una situació d'emerg�ncia.

V. Quins veterinaris poden identificar els equins de crian�a i de renda a les illes balears?   Abrir / Cerrar
Podran identificar els animals de crian�a i renda de l'sp�cie equina aquells veterinaris que hagin fet la oportuna comunicació al Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB).

VI. Quin requisit ha de complir el propietari per sol·licitar l'identificació del seu animal?   Abrir / Cerrar
Ser� imprescindible que el propietari del animal posseeixi un n�m. de Codi REGA (registre d' explotació ramadera) d' alta per poder tenir �quids a l'hora d' identificar l'animal. Si el propietari no disposa de codi REGA haurà de sol·licitar aquesta petició a la Conselleria de Presid�ncia (abans Conselleria d'Agricultura i Pesca).

VII. Qué s�ha de fer per identificar-lo i tramitar el passaport?   Abrir / Cerrar 1. El veterinari ha d'adquirir la fulla de sol·licitud de servei per l'emissió del document d'identificació equina (DIE) o passaport, la fulla de dades d' identificació del animal, les fulles definitives de ressenya (p�gines 3 i 4 de 28 del DIE) que formaran part del DIE definitiu aix� com els microxips en el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears.

2. Abans d'identificar l'nimal, el veterinari ha de verificar que aquest animal no estigui identificat amb anterioritat.

Si no ha estat identificat, li implantar� un transponder electrònic injectable i ha d'emplenar la fulla de dades de identificació del animal indicant el n�m. de microxip, les fulles 3 i 4 del DIE a excepció del n�m. UELN i el n�m. de microxip, fer la ressenya , signar i posar el segell.

3. Trametre les fulles 3 i 4 del passaport al Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, conjuntament amb la sol·licitud signada pel titular, i la fulla de dades d'identificació del animal signada pel titular i per veterinari que ha identificat l'animal.

A la fulla de dades d' identificació del animal s' especificar� si l'animal es apte o no apte per consum hum�. La fulla s' entregar� al COVIB perfectament emplenada i signada pel propietari del animal i pel veterinari.

Tota aquesta documentació pot fer-se arribar al COVIB a través de qualsevol delegació d' IBABSA.

4. Revisió de les dades per part del COVIB. Introducció de les dades al registre i atorgació al document d' identificació equina (DIE) o passaport del codi UELN. A la base de dades s' indicar� si l'animal ha estat declarat apte/no apte per consum al seu moment d' identificació. Además al COVIB se realitzar� un registre inform�tic de tots els passaports emesos, amb una c�pia amb scaner de totes les resenyes.

5. Comprovació per part del COVIB de l'bonament de 25�/passaport per part del propietari del animal. Una vegada confirmat l'ingrés el COVIB procedir� a l'emissió del passaport o DIE i envio al propietari del animal per correu certificat o recollida en el COVIB.

Quan un animal ha estat declarat no apte per a consum hum� al moment de la seva identificació, des de el COVIB s' emplenar� la part I i II de la secció IX, indicant el lloc, la data d' emissió del DIE, i l'organisme emissor del DIE (COVIB). Sortir� també directament imprés des del COVIB els apartats següents:

 • Data d' identificació.
 • Municipi d' identificació.
 • Nom, llinatges i DNI del titular del animal.

Després, el titular té l'obligació de signar la part I i II de la secció IX, en la qual, el titular ha de declarar que l'nimal no ser� destinat a consum hum�. Aquesta declaració és totalment irreversible.

és important tenir en compte, i aix� comunicar-li al titular, que aquest apartat també s�ha d'emplenar sempre que s�hagi administrat a l'nimal qualsevol subst�ncia (tractament o aliment), que no estigui autoritzada per a animals de producció d'aliments. A más, s�ha d'estar alerta en el tema d'alimentació perqu� en el mercat hi ha pinsos per a equins que indiquen expressament que no estan destinats per a animals de producció, per la qual cosa si utilitzen aquest tipus d'aliments s�ha d'emplenar també l'partat anterior. Per a más informació sobre aquest tema, cal tenir en compte l'partat de consideracions per als animals destinats a consum.

VIII. Actuacions per regularitzar la situació i la documentació dels equins que no hagin estat identificats amb anterioritat de conformitat amb les Decisions 93/623/CEE o 2000/68/CE.   Abrir / Cerrar

Abans d'emetre un DIE:

1. El veterinari ha de verificar que aquest animal no disposa de microxip, aix� com efectuar un control a l'nimal per detectar qualsevol senyal o marca anterior que mostri una identificació anterior.

2. Verificar� si disposa d'un document d'identificació (passaport o targeta sanit�ria equina).

Després tenim diverses opcions:

1. Animal nascut a l'ny 2009, sense microxip ni passaport ni TSE: Animal apte/no apte per a consum.

El veterinari identificador li implantar� un transponder electrònic injectable, ha d'emplenar la fulla de dades d' identificació del animal (aquesta fulla ha de presentar-se al COVIB signada pel veterinari que ha identificat l'animal i pel propietari del animal, quedant-se el propietari del animal una copia de la fulla), ha de fer la ressenya, signar i posar el segell.

Els animals nascuts durant l'ny 2009 que hagin regularitzat la seva la situació entre l' de gener i el 30 de juny de 2010, el titular haurà de presentar una declaració de qué l'nimal no ha rebut subst�ncies que impedeixin que sigui destinat a consum hum�, o en cas contrari ha d'emplenar i signar la part I i II de la secció IX, en la qual, el titular ha de declarar que l'nimal no ser� destinat a consum hum�, aquesta declaració és irreversible.

2. Animal nascut abans de l'ny 2009, sense o amb microxip i amb TSE actualitzada:

Animal apte/no apte per a consum.

El veterinari identificador li implantar� un transponder electrònic injectable, en cas de qué no ho tingui, ha d'emplenar la fulla de dades d' identificació del animal (aquesta fulla ha de presentar-se al COVIB signada pel veterinari que ha identificat l'animal i pel propietari del animal, quedant-se el propietari del animal una copia de la fulla), ha de fer la ressenya, signar i posar el segell.

El veterinari qui identifiqui l'animal haurà de comprovar les dades de la TSE, es verificar� que el document está actualitzat i que el titular de l'nimal sempre ha estat el mateix. D� aquesta manera l'animal es podrá declarar com apte per consum hum� si el propietari ho desitja.

A más el titular ha de presentar una declaració de que no s�han subministrat cap subst�ncia que impedeixi que l'nimal sigui apte per al consum hum�, d' aquesta manera l'animal es podrá declarar com apte per consum hum� si el propietari ho desitja. En cas contrari el propietari haurà de declarar en el moment de l'identificació del animal que l'animal no és apte per consum hum� de manera irreversible, i signar la part I i II de la secció IX quan rebi el passaport emás pel COVIB.

3. Animal nascut abans de l'ny 2009, sense o amb microxip i amb TSE no actualitzada o amb diferents propietaris:

Animal no apte per consum.

El veterinari identificador li implantar� un transponder electrònic injectable, en cas de qué no ho tingui, ha d'emplenar la fulla de dades d' identificació del animal (aquesta fulla ha de presentar-se al COVIB signada pel veterinari que ha identificat l'animal i pel propietari del animal, quedant-se el propietari del animal una copia de la fulla), ha de fer la ressenya, signar i posar el segell.

Atés que les dades no estan actualitzades o que l'nimal ha tingut diferents propietaris, el titular haurà de declarar en el moment de l'identificació del animal que no és apte per consum hum� de manera irreversible i signar la part I i II de la secció IX, quan tingui en possessió el passaport emás pel COVIB.

4. Animal nascut abans de l'ny 2009, sense o amb microxip, peri sense passaport ni TSE:

Animal no apte per consum.

El veterinari identificador li implantar� un transponder electrònic injectable, en cas de qué no ho tingui, ha d'emplenar la fulla de dades d' identificació del animal (aquesta fulla ha de presentar-se al COVIB signada pel veterinari que ha identificat l'animal i pel propietari del animal, quedant-se el propietari del animal una copia de la fulla), ha de fer la ressenya, signar i posar el segell.

Atés a que el animal mai ha estat registrat, el titular haurà de declarar en el moment de l'identificació del animal que no és apte per consum hum� de manera irreversible i signar la part I i II de la secció IX, quan tingui en possessió el passaport emás pel COVIB.

En tots els casos:

S�ha de trametre el passaport i la TSE al Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, qui revisar� les dades, les introduir� en el registre i atorgar� el document d'identificació equina (DIE) o passaport amb el codi UELN.
IX. Qué necessiten els equins per al trasllat a l'scorxador?   Abrir / Cerrar
Quan arriba a l'scorxador: L'perador de l'escorxador ha de comprovar:

 • Que l'nimal va acompanyat de la documentació següent:
 • guia,
 • documentació identificativa de l'nimal (passaport)
 • Declaració de l'CA.

Excepcions a la identificació.

Les autoritats competents podran autoritzar el trasllat directe d'un animal equí no identificat des de l'explotació de naixement a l'escorxador, sempre que ambdés estiguin en situats a Espanya i es compleixin amb les condicions que estableix l'article 15.2 del Reglament (CE) n. 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008.

X. Qué s�ha de fer quan un animal és sacrificat a l'scorxador?   Abrir / Cerrar

El veterinari oficial, en cas de sacrifici a l'scorxador, a más de les seves pr�pies actuacions de control antemorten i postmorten, ha de supervisar que es duguin a terme les mesures següents:

a) s'eviti un és fraudulent posterior del transponder, mitjan�ant la seva recuperació, destrucció o eliminació in situ.

b) el document d'identificació equina sigui invalidat almenys estampant la menció �no v�lid� a la primera Página.

c) s�envió un certificat a l'entitat emissora, b� directament en el cas dels animals identificats a Espanya o b� a través del punt de contacte de l'Estat membre en el qual es va emetre el document d'identificació equina, en el qual es faci refer�ncia al nombre permanent únic de l'animal equí i en el qual s'indiqui que animal esmentat ha estat sacrificat, i la data de tal esdeveniment.

d) es destrueixi el document d'identificació equina invalidant-lo de forma inequívoca, o b� es trametr� al Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears.
XI. Qué s�ha de fer quan no es pugui recuperar el microxip?   Abrir / Cerrar
Quan el transponder no pugui recuperar-se d'un animal equí sacrificat per al consum hum�, el veterinari oficial declarar� la carn o la part de carn o pe�a que contingui el transponder com no apta per al consum hum�, de conformitat amb el Reglament (la CE) n� 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004.

XII. Consideracions per als animals destinats a consum hum�.   Abrir / Cerrar
Els veterinaris i posse�dors dels animals han de tenir en compte que:

1. Sense perjudici de l' establert en l'article 20 del Reglament 504/2008, un animal equí es considerar� en principi destinat al sacrifici per al consum hum�, tret que se certifiqui específicament el contrari de manera irreversible en la secció IX, part II, del document d'identificació equina amb la signatura del titular, a la seva pr�pia discreció, o el titular i el veterinari responsable en cas de prescripció excepcional a equins de medicaments veterinaris autoritzats per a esp�cies no productores d'aliments, d'acord amb el Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i farmacovigil�ncia dels medicaments veterinaris fabricats industrialment.

2. Abans de procedir a qualsevol tractament de prescripció excepcional als equins de medicaments veterinaris autoritzats per a esp�cies no productores d'aliments, o a qualsevol altre tractament que comporti l'administració d'un medicament autoritzat de conformitat amb l'�ltim par�graf de l'article 6. 5 del Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i farmacovigil�ncia dels medicaments veterinaris fabricats industrialment, el veterinari responsable determinar� la situació de l'animal equí, b� com animal destinat al sacrifici per al consum hum� o b� com animal no destinat al sacrifici per al consum hum�, com figura en la secció IX, part II, del document d'identificació equina .

3. Si el tractament al que es fa refer�ncia el punt 2 no está permás per a un animal equí destinat al sacrifici per al consum hum�, el veterinari responsable s'assegurar� que l'animal equí en q�estió sigui declarat de forma irreversible com no destinat al sacrifici per al consum hum� seguint l'indicat en l'article 20 apartat 3 del Reglament 504/2008.

4. Quan un animal equí s�hagi de sotmetre a tractament amb alguna de les subst�ncies actives incloses en el Reglament (CE) n. 1950/2006 de la Comissió, de 13 de desembre de 2006, que estableix una llista de subst�ncies essencials per al tractament dels equins, i per als quals, el temps d'espera sigui d' almenys sis mesos, el veterinari responsable introduir� en la secció IX, part III, del document d'identificació equina, la informació requerida sobre el medicament, ha d'incloure les subst�ncies essencials per al tractament dels equins que figuren en el Reglament esmentat. El veterinari responsable anotar� la data de l'�ltima administració del medicament, i de conformitat amb l'article 81.2 del Reial decret 109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris,informar� al titular sobre la data de finalització del temps d'espera que hagi establert.
XIII. Qué passa si es perd el passaport?   Abrir / Cerrar
A. En el cas de qué es pugui determinar la identitat de l'nimal:

El Col·legi Oficial de Veterinaris emetr� un duplicat del document d'identificació amb una refer�ncia al nombre permanent únic i marcar� clarament el document com a tal ('duplicat del document d'identificació equina'), i l'animal es classificar� en la secció IX, part II, del duplicat del document d'identificació equina com �No destinat al sacrifici per al consum hum��.

No obstant aix�, quan el titular pugui demostrar satisfact�riament en un termini de trenta dies a partir de la data declarada de p�rdua del document d'identificació equina que la situació de l'animal com destinat al sacrifici per al consum hum� no s'ha vist compromesa, especialment per cap tractament veterinari, l'autoritat competent podrá substituir la classificació referida per una suspensió temporal durant un periode de sis mesos de la classificació de l'animal equí com destinat al sacrifici per al consum hum�.

B. En el cas, que no es pugi determinar la identitat de l'nimal:

El Col·legi Oficial de Veterinaris emetr� un document d'identificació substitutiu ('document d'identificació equina substitutiu'') que s'assenyalar� clarament com a tal i complir� els requisits de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 5 del Reglament esmentat. En aquest casos, l'animal equí es classificar� definitivament en la secció IX, part II del document d'identificació equina substitutiu com no destinat al sacrifici per al consum hum�.
XIV. Qué s�ha de fer en cas de mort o p�rdua del animal?   Abrir / Cerrar


1. En cas de mort a l'xplotació o p�rdua de l'nimal, el titular notificar� el fet al Col·legi Oficial de Veterinaris.

2. En cas de sacrifici com a conseq��ncia del control de malalties, ser� el veterinari oficial d'Agricultura el que tramitar� la comunicació de les baixes a l'rganisme emissor.

Normativa d'aplicació

 • Reglament (CE) n. 504/2008, de la Comissió de 6 de juny de 2008, per la qual s�apliquen les Directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que fa refer�ncia als m�todes d'identificació dels equins.
 • Reglament (CE) n. 1950/2006 de la Comissió, de 13 de desembre de 2006 de 13 de desembre de 2006 que estableix una llista de subst�ncies essencials per al tractament dels equins, de conformitat amb la Directiva 2001/82/CE del Parlament Europeu i del Consell per la qual s�estableix un codi comunitari sobre medicaments veterinaris
 • Reial decret 109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris
 • Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i farmacovigil�ncia dels medicaments veterinaris fabricats industrialment.
 • Reial decret 1515/2009, de 2 d'octubre. pel qual s�estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'sp�cie equina.


Ajuntaments suscrits al conveni pel control d'animals de companyia
Aviso legal Política de privacidad Política de cookies
Refineria Web, S.L - Diseño Web en Mallorca, Registro de Dominios, Alojamientos Web, E-marketing... Av. Comte Sallent, 2 Principal A i B - 07003 - Palma de Mallorca. Tel.: 971 71 30 49. Tel.: 971 71 30 44. Fax: 971 71 27 26. Email: informacion@covib.org